SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Trần Phú
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 LƯƠNG HÀ PHƯƠNG X 20/12/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 DT(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
2 PHÙNG THỊ HUYỀN TRÂN X 10/07/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
3 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ X 14/01/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
4 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ X 20/09/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
5 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG X 18/04/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
6 NGUYỄN LÂM QUẾ TRÂM X 09/12/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
7 TRẦN THỊ THẢO HƯƠNG X 04/05/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
8 HUỲNH THỊ HẠNH PHƯỚC X 19/07/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
9 PHẠM THỊ NHẬT HUỲNH X 26/05/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
10 VÕ THỊ NGỌC TIỆP X 29/04/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
11 TIÊU TÚ TÚ X 04/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 DT(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
12 CHÂU THANH HÀO 08/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
13 MÃ VINH NGUYÊN 26/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 DT(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
14 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 25/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
15 NGUYỄN THỊ HẢO X 09/04/2003 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
16 HUỲNH THỊ KIM TUYẾN X 30/08/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
17 NGUYỄN THỊ KIM ANH X 18/06/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
18 ĐÀM TUẤN PHÁT 01/06/2003 tây ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
19 TRẦN THỊ HOÀI NGỌC X 12/06/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
20 LÊ BẢO QUYÊN X 07/06/2003 Long An Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
21 VÕ THÀNH NHÂN 05/05/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
22 PHẠM LÝ UYỂN NHI X 12/09/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
23 KHƯƠNG NHẬT KỲ 07/06/2003 tây ninh Tân Phong Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
24 LÊ THANH VÂN X 22/02/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
25 NGUYỄN NGỌC TÚ ANH X 24/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
26 ĐỖ THỊ NHÃ X 29/05/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
27 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN X 26/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
28 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC X 19/08/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
29 VÕ VÂN ANH X 08/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
30 ĐÀO LƯU THỊ MỸ ANH X 21/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
31 LÊ HUỲNH NHƯ X 17/09/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
32 TRẦN HOÀI ÂN 17/02/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
33 LƯƠNG THỊ TUYẾT NHI X 14/03/2007 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
34 TRẦN THỊ TRÚC LINH X 20/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
35 LÊ KIỀU NHÃ TRÚC X 08/06/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
36 LÊ DƯƠNG CHÍ KHÔI 15/11/2003 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
37 LƯU YẾN NGỌC X 12/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
38 NGUYỄN LÊ MINH KHUÊ X 02/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
39 NGUYỄN NGỌC TUYỀN X 03/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
40 HỒ THỊ NHƯ QUỲNH X 06/09/2003 TP.HCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
41 ĐẬU NHẬT QUYÊN X 23/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
42 ĐẶNG DIỄM KHUYÊN X 11/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
43 ĐÀM THỊ MINH NHƯ X 12/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
44 PHẠM THỊ NHƯ NGỌC X 10/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
45 LÊ NGỌC THIÊN HƯƠNG X 24/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
46 THÂN THÀNH DANH 07/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
47 LÊ THỊ TRÀ GIANG X 04/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
48 LÊ CHÍ THIỆN 26/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
49 NGUYỄN GIA LINH X 10/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
50 PHAN HUỲNH LÝ X 14/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
51 DƯƠNG NGỌC TỐ NHƯ X 26/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
52 PHẠM LÊ KIM NGÂN X 01/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
53 HỒNG NGỌC KIM X 04/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
54 TRƯƠNG KHIẾT ANH X 15/09/2003 TPHCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
55 ĐÀO NAM THÁI 02/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
56 VŨ QUỐC BẢO 06/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
57 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO X 13/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
58 PHẠM LÊ HUỲNH HƯƠNG X 26/01/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
59 VÕ ĐỨC ANH QUÂN 28/10/2003 lâm đồng Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
60 NGUYỄN ANH ĐỨC 17/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
61 NGUYỄN THỊ NHƯ TUYẾT X 22/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
62 PHẠM THỊ YẾN NHI X 29/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
63 NGÔ HÀN NGUYỆT QUẾ X 31/07/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
64 BÙI THỊ KIỀU OANH X 02/04/2003 TPHCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
65 NGUYỄN HOÀN LONG CHÂU X 10/04/2003 TPHCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
66 LÊ HẢI NAM 18/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
67 LÊ TRẦN THÙY DƯƠNG X 07/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
68 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA 03/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
69 LÊ TUYẾT DUNG X 30/01/2003 TPHCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
70 NGUYỄN KIM YẾN X 25/02/2003 Kiên Giang Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
71 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU X 08/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
72 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 06/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
73 NGUYỄN TẤN VŨ 31/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
74 LƯU TRẦN THẢO QUYÊN X 01/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
75 VÕ VĂN HOÀNG PHƯƠNG 30/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
76 ĐẶNG THỊNH HƯNG 14/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
77 LÊ HUỲNH PHƯỚC 26/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
78 BÙI LÊ TRIỆU NGÂN X 01/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
79 LÊ TRẦN NHƯ HẢO X 29/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
80 NGUYỄN THỊ LAN NHI X 15/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
81 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH X 09/06/2003 Vĩnh Phúc Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
82 DƯƠNG THỊ TRIỆU VI X 19/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
83 LƯU QUỲNH NHƯ X 22/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
84 PHẠM THỊ THÙY VƯƠNG X 13/03/2003 Vĩnh Long Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
85 NGUYỄN NAM KHÁNH 05/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
86 PHAN THỊ KIM TUYỀN X 18/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
87 TRẦN HOÀI NAM 13/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
88 NGUYỄN DUY GUN 07/11/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
89 TRẦN YẾN VY X 26/12/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
90 PHAN NGUYỄN TRƯỜNG ANH 22/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
91 ÔNG THỊ THẢO NHI X 13/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
92 HUỲNH THỊ BÍCH X 18/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
93 MẠC THỊ MINH HƯƠNG X 29/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
94 LÊ NGỌC TÚ X 21/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
95 NGUYỄN NGỌC MY X 22/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
96 DƯƠNG HOÀNG TIẾN 10/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
97 PHAN THỊ HỒNG HẠNH X 26/11/2003 tây ninh Thạnh Bắc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
98 TRẦN MINH TRIỂN 16/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
99 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC X 05/08/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
100 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN X 27/08/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
101 PHẠM THỊ TRÚC LINH X 30/06/2003 Thành Phố Hồ Chí Minh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
102 NGÔ QUỐC LỘC 04/04/2003 Tây Ninh Tây Sơn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
103 VÕ THỊ TRÚC ĐÀO X 13/04/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
104 TRẦN ĐÌNH ANH KIỆT 12/07/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
105 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 23/02/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
106 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN X 11/07/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
107 THÔI XUÂN NI X 19/12/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
108 LÊ THỊ NGỌC QUYÊN X 24/12/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
109 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG X 22/08/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
110 TRẦN THỊ TƯƠI X 09/04/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
111 HUỲNH TẤN TIỀN 04/04/2003 tây ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.5 X
112 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHI X 12/11/2003 tây ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
113 NGUYỄN THỊ THU HIỀN X 11/07/2003 tây ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
114 PHẠM TUẤN VỸ 06/01/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
115 LÊ THỊ PHƯƠNG YÊN X 17/06/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
116 TRẦN THỊ MINH CHÂU X 10/12/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
117 ĐOÀN THỊ QUỲNH NHƯ 17/11/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
118 PHẠM HUỲNH THANH TOÀN 15/11/2003 thừa thiên huế Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
119 NGUYỄN THỊ KIM YẾN X 27/11/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
120 NGUYỄN TUYẾT NGÂN X 02/10/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
121 NGÔ THỊ QUỲNH NHƯ X 19/09/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
122 TRẦN THỊ NGỌC TRẦM X 15/09/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
123 VŨ THỊ HUYỀN TRANG X 12/04/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
124 TRẦN LÊ TẤN ĐẠT 21/06/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
125 PHẨM THỊ DIỄM X 08/11/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
126 TRƯƠNG NGÔ ANH THƯ X 27/10/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
127 VÕ NGỌC MAI X 26/01/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
128 TRẦN THỊ HỒNG YẾN X 01/01/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
129 TRẦN NGÔ QUANG HUY 18/08/2003 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
130 TẠ THU NGUYÊN X 19/05/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
131 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN X 19/08/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
132 NGUYỄN BẢO DUY 11/01/2003 tây ninh Thạnh Bắc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
133 TRẦN THANH TÙNG 02/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
134 TRẦN MINH THÔNG 09/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
135 TRẦN THỊ NGỌC HÀ X 15/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
136 HUỲNH NHẬT TÀI 27/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
137 LÊ THỊ LAN HƯƠNG X 17/10/2003 Bình Dương Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
138 LÊ HUỲNH MỸ NGỌC X 10/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
139 LÊ BẢO NGỌC X 11/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
140 TRẦN QUỐC CHÍ LINH 30/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
141 NGÔ NGUYỄN TRÀ MY X 01/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
142 TRẦN LÊ TRÚC QUỲNH X 13/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
143 PHẠM THỊ TRÀ GIANG X 10/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
144 NGUYỄN TRẦN LỆ UYÊN X 31/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
145 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐAN X 08/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
146 PHẠM THỊ THANH THẢO X 19/10/2003 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
147 PHẠM QUỲNH NHƯ X 26/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
148 TRƯƠNG KHIẾT NGHI X 15/09/2003 TPHCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
149 TỪ THỊ NGỌC YẾN X 09/04/2003 bến tre Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
150 LÊ THỊ NGUYỄN NHI X 24/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
151 LÊ VĂN TRƯỜNG 28/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
152 NGUYỄN HOÀNG BÁ ĐẠT 17/06/2003 thành phố hồ chí minh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
153 NGUYỄN QUỐC HƯNG 29/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
154 PHẠM NGỌC LỢI 20/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
155 NGUYỄN PHƯƠNG NHI X 14/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
156 TRỊNH MINH ĐẠT 08/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
157 NGUYỄN GIA HUY 01/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
158 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý X 20/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
159 ĐẶNG VÕ THÀNH LONG 28/08/2003 Nam Định Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
160 LÊ TRẦN NHẬT ANH 14/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
161 NGUYỄN VĂN KHẢI 11/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
162 NGUYỄN VĂN PHÚ 30/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
163 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG UYÊN X 17/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
164 NGUYỄN NGỌC THUẬN X 05/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
165 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO X 09/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
166 TRƯƠNG THỊ XUÂN X 24/02/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
167 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH X 28/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
168 KIỀU MINH TƯỜNG DUY 19/08/2003 tây ninh Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
169 NGUYỄN THÀNH HỘI 04/05/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
170 NGÔ THỊ THÚY QUYÊN X 05/07/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
171 VÕ NGỌC ANH 25/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
172 NGUYỄN THỊ NHƯ X 23/12/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
173 ĐẶNG THỊ MỸ PHỤNG X 05/07/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
174 LÊ HOÀNG SANG 11/09/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
175 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG X 18/09/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
176 HUỲNH THỊ LAN TRÂN X 24/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
177 NGUYỄN YẾN VY X 20/09/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
178 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 31/05/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
179 BÙI THỊ BÍCH LOAN X 27/09/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
180 NGUYỄN KHẮC MINH 02/10/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
181 NGUYỄN THỊ BÌNH X 09/06/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
182 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM X 25/12/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
183 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN X 19/01/2003 tây ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
184 NGUYỄN TIẾN NAM 13/04/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
185 NGUYỄN THẾ HẢI 11/10/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
186 LÊ TÂM NHƯ X 03/12/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
187 VÕ TẤN KHANG 04/12/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
188 NGUYỄN TÂN NIÊN 12/01/2003 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
189 PHAN HẢI YẾN X 29/12/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
190 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM X 16/05/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
191 TRẦN THỊ HÀ MINH X 09/09/2003 Quảng Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
192 BÙI LƯƠNG DIỆU TRÂN X 19/01/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
193 CHÂU NGUYỄN MỘNG KIỀU X 05/09/2003 đồng tháp Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
194 ĐỖ LÊ QUỐC HÙNG 19/12/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
195 CAO THỊ THANH THẢO X 29/05/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
196 TÔ GIA TUỆ X 21/11/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7 N1 (1) 1 8 X
197 NGÔ THỊ THANH KIM THẢO X 29/04/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
198 PHẠM HOÀNG AN 21/12/2003 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
199 HUỲNH NGỌC CHÂM X 12/06/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
200 TRẦN THỊ KHÁNH VÂN X 25/10/2003 TPHCM Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
201 ĐOÀN BẢO NGỌC HOÀI THƯƠNG X 29/04/2003 Tây Ninh Trà Vong Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
202 VÕ VĂN PHÁT 06/11/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
203 PHẠM ĐÌNH QUÝ 26/02/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
204 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH X 07/05/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
205 PHẠM NHƯ HUỲNH X 25/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
206 VŨ THỊ NGỌC TUYẾT X 18/07/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
207 HUỲNH THỊ THANH LOAN X 09/05/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
208 TRỊNH THỊ TUYẾT NHI X 04/07/2003 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
209 PHẠM THỊ THU THỦY X 18/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
210 LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH X 18/09/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
211 NGUYỄN THÀNH HƯNG 04/02/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
212 HUỲNH MAI 03/07/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
213 NGUYỄN THỊ THANH MAI X 22/12/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
214 NGUYỄN THỊ THANH THẢO X 03/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
215 TRƯƠNG MINH TÀI 08/04/2003 tây ninh Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
216 LÊ VĂN NHÍ 08/02/2003 CAMPUCHIA Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
217 DƯƠNG VĂN QUỐC 21/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
218 NGUYỄN HẠNH HUỲNH NHƯ X 22/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
219 NGUYỄN MINH KHANG 31/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
220 PHAN MINH PHÁT 22/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
221 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN X 31/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
222 HUỲNH THỊ TỮ VY X 20/06/2003 Trà Vinh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
223 YEH PHỐI NGHI X 29/12/2003 Đài Loan Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 DT(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
224 TRẦN THỊ TÂM NHƯ X 01/06/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
225 HUỲNH BÙI TUYẾT NHUNG X 20/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
226 QUẢN THỊ THÙY DƯƠNG X 18/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
227 ĐỖ NGỌC THÀNH LONG 07/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
228 HUỲNH NGỌC THẮM X 24/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
229 NGUYỄN THỊ CẨM Y X 16/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7 N1 (1) 1 8 X
230 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO X 21/12/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
231 TRƯƠNG HỮU TƯỜNG 26/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
232 NGUYỄN HOÀNG DUY 10/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
233 PHẠM THANH PHƯƠNG 31/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
234 VŨ NHẬT DUY 20/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
235 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN X 24/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
236 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG X 04/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
237 PHẠM MINH NGHĨA 08/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
238 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 26/05/2003 Bình Phước Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
239 LÊ THỊ GIANG X 06/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
240 NGUYỄN THỊ MINH ANH X 13/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
241 LÊ THỊ THU HƯƠNG X 18/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 7 N1 (1) 1 8 X
242 NGUYỄN THỊ THÚY NGA X 25/07/2002 Campuchia Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
243 NGUYỄN TRỌNG KHANG 01/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
244 NGUYỄN TRÀ MI 24/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
245 TRẦN NGỌC NHƯ Ý X 28/08/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
246 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG X 27/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
247 HUỲNH THỊ GIA HUỆ X 06/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
248 PHẠM THỊ THU THỦY X 02/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
249 LÊ VÕ NGỌC TRÂM X 27/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
250 LÊ TIỂU LINH X 10/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
251 PHẠM MINH TÂM 13/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
252 NGUYỄN THỊ HUỲNH LIÊN X 08/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
253 TRẦN THỊ TRINH X 03/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
254 HUỲNH NGỌC NGÂN X 04/11/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
255 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY X 28/04/2003 thành phố hồ chí minh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
256 HUỲNH TRỌNG PHÚC 28/08/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
257 NGUYỄN THỊ KIM LOAN X 12/07/2003 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 0 7.75 X
258 NGUYỄN THỊ ANH THƯ X 23/09/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
259 NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY X 08/05/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
260 TRẦN THỊ QUỲNH X 25/08/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
261 HUỲNH THỊ YẾN NHƯ X 19/05/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
262 NGUYỄN THANH TÙNG 13/12/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
263 TRẦN THỊ KIM THO X 20/11/2003 Tây Ninh Tân Phong Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
264 PHẠM THỊ MỸ LỆ X 09/06/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
265 HOÀNG NGỌC QUÝ X 08/03/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
266 LÊ BẠCH NHƯ YẾN X 16/12/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
267 THAO CHANH NA KHIÊM 01/12/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
268 PHẠM HOÀNG NGỌC X 22/03/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
269 ĐOÀN THỊ QUỲNH ANH X 29/01/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
270 HUỲNH KHẮC NAM 15/05/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
271 NGUYỄN TRUNG ĐIỀN 27/02/2003 tây ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
272 NGUYỄN LÊ THỊ DIỆU HIỀN X 21/07/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
273 KHƯƠNG THỊ MỸ LINH X 28/06/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
274 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN X 18/12/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
275 PHAN VĂN GIÀU 17/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
276 NGUYỄN THỊ THANH THẢO X 21/11/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
277 LÊ NGỌC MAI X 11/12/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
278 LÊ THỊ TÂM NHƯ X 24/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
279 HOÀNG BẢO PHONG 15/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
280 BÙI THỊ NGỌC BÍCH X 15/08/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
281 LÊ THỊ TRÚC LY X 21/11/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
282 NGUYỄN THỊ XUÂN TIẾN X 01/01/2003 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
283 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN X 20/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
284 NGUYỄN NHẬT Ý 17/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
285 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU X 17/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
286 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 25/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
287 PHẠM TRUNG DƯƠNG 02/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
288 LÊ THỊ CẨM GIANG X 07/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
289 PHAN THỊ YẾN NHI X 14/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
290 HỒ THỊ KHÁNH DƯ X 20/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
291 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 07/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
292 TRẦN THỊ NGỌC NGÂN X 21/05/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
293 TRƯƠNG CHÍ BẢO 02/05/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
294 PHẠM THỊ BẢO HÂN X 01/03/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
295 NGUYỄN QUẾ TRÂM X 09/01/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
296 NGUYỄN THỊ DUYÊN X 20/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
297 TRẦN VÕ GIÁNG HƯƠNG X 06/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
298 BÙI HOÀNG TIẾN ĐẠT 23/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
299 LÊ THỊ THẮM X 24/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
300 CĂN THÁI HOẠT 25/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 DT(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
301 PHẠM HỮU TOÀN 26/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
302 BÙI ĐỨC TÚ 01/11/2003 Hà Tĩnh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
303 ĐINH NGUYỄN CHÍ TÂM 27/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
304 NGUYỄN NGỌC GIÀU X 24/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
305 LÊ MINH 03/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
306 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT X 08/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
307 PHAN THỊ THU THẢO X 15/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
308 NGUYỄN HUỲNH THẮNG HÀO 10/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
309 HUỲNH THỊ BÍCH LỘC X 10/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
310 BÙI ĐỨC TÀI 01/11/2003 Hà Tĩnh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
311 NGUYỄN VĂN LÊ 17/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
312 CĂN MỸ LINH X 01/01/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
313 ĐỖ THỊ TIỂU MY X 15/02/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N1 (1) 1 7.25 X
314 PHAN THỊ THANH NHÀN X 21/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1) 1 7.25 X
315 NGUYỄN THỊ CẨM LY X 16/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N1 (1) 1 7.25 X
316 LÊ THÀNH ÂN 16/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
317 NGUYỄN MINH CÔNG 10/02/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
318 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN X 26/10/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
319 MẠC THỊ HẬU X 05/05/2003 thành phố Hồ Chí Minh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 0 7.25 X
320 TẠ NGUYỄN THỊ KIỀU OANH X 29/06/2003 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7.25 0 7.25 X
321 BÙI THỊ HOÀI ANH X 06/01/2003 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (0.5) 0.5 7.25 X
322 TRẦM NHƯ Ý X 14/09/2003 Trà Vinh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 6 N1 (1) 1 7 X
323 VŨ THỊ ANH THÚY X 16/06/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
324 LÊ THỊ THANH DIỆU X 11/02/2003 Tây Ninh Tân Lập Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1) 1 7 X
325 PHẠM TẤN HẢI ĐĂNG 09/07/2003 tây ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7 X
326 LÂM ĐỨC THIÊM 20/10/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7 X
327 TỐNG THỊ KIM THÚY X 18/10/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7 X
328 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN X 15/01/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
329 NGUYỄN HOÀNG ĐẲNG 09/04/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
330 HỒ THỊ HUỲNH NHƯ X 10/09/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
331 HUỲNH THỊ KIỀU TRINH X 09/04/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1) 1 7 X
332 ĐẶNG THỊ CÀNH X 06/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
333 ĐÀO VIẾT ANH PHƯƠNG 29/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
334 TRẦN THỊ VŨ NHƯ X 10/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
335 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG X 27/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7 X
336 PHẠM MINH QUÝ 20/12/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
337 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN X 16/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1) 1 7 X
338 PHẠM THẾ MẠNH 08/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1) 1 7 X
339 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI X 28/09/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
340 ĐINH THỊ THẢO MY X 20/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1) 1 7 X
341 LÊ HOÀI NGỌC 06/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
342 HỒ MINH THIỆN 16/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
343 DƯƠNG KỲ DUYÊN X 20/06/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
344 NGUYỄN MINH THUẬN 07/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
345 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN X 19/07/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 0 7 X
346 HUỲNH LONG PHI 28/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (0.5) 0.5 7 X
347 TRỊNH GIA TUYẾN 03/08/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
348 LÊ MINH HÙNG 24/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
349 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN X 01/04/2003 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
350 TRẦN THỊ HỒNG PHÚC X 06/03/2003 thành phố hồ chí minh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
351 PHẠM NGỌC NỮ X 14/03/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
352 LÊ THÀNH TÂM 01/04/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
353 HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC X 28/10/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
354 TRẦN THỊ YẾN NHI X 14/02/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
355 HOÀNG THỊ XUÂN X 19/10/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N1 (1) 1 6.75 X
356 NGUYỄN XUÂN LÂM 29/09/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 0 6.75 X
357 LÊ HOÀNG PHÚC 20/12/2003 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
358 HUỲNH VŨ ĐĂNG KHOA 11/12/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Khá 1.5 Khá Trung bình 1 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
359 DƯƠNG ĐẠI GIA ĐỊNH 07/03/2003 tây ninh Tây Sơn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
360 TRẦN THỊ NGỌC YẾN X 25/04/2003 Tây Ninh Tây Sơn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
361 DƯƠNG CHÍ THỊNH 14/11/2002 Tây Ninh Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
362 TRỊNH THỊ THÙY TRANG X 13/11/2003 Tây Ninh Tân Lập Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
363 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý X 11/12/2003 Tây Ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
364 LÊ THỊ NGỌC NGOAN X 17/10/2003 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 6.5 X
365 PHẠM MINH TUẤN 29/08/2003 tây ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.5 X
366 ĐỖ THỊ ÁNH NGÂN X 06/05/2003 Tây Ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
367 HUỲNH THỊ TRIỆU MẪN X 03/11/2003 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.5 X
368 TRẦN KỲ DUYÊN 21/10/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
369 TRẦN TRUNG VỸ 04/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 0 6.5 X
370 LƯƠNG MẠNH CƯỜNG 03/03/2003 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1) 1 6.5 X
371 LÊ THANH PHƯƠNG 24/05/2003 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 6.5 X
372 ĐỖ TRẦN THU TRANG X 14/09/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 0 6.5 X
373 PHẠM THỊ TƯƠI X 27/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
374 TRƯƠNG HỮU THỊNH 19/02/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
375 TRẦN VĂN KHÁNH 23/05/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (0.5) 0.5 6.5 X
376 VÕ NGUYỄN HOÀI THƠ X 18/01/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 N2 (0.5) 0.5 6.25 X
377 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH X 15/11/2003 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Yếu 0.75 Khá Tốt 1.75 5.25 N1 (1) 1 6.25 X
378 NGUYỄN LÂM HOÀNG PHÚ 27/12/2003 tây ninh